НовиниПринтирай

Oбява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ УПИ/парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище«

ОБЯВА

 

На основание: Решение №535  от Протокол №45/31.01.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня,  Заповед №РД-08-87/26.02.2019г. на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

«Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №138/22.11.2006г./, представляващ урегулиран поземлен имот/парцел/ I, кв.14 по плана на с.Паничище, общ. Сапарева баня, одобрен с решение №6 от Протокол №29/17.10.2006г. на ОбС гр.Сапарева баня с площ 847,00 кв.м., при съседи: УПИ/парцел/ II, кв.14 и улици с осови точки 199-198-197-187; 187-205 и 205-204-203»

 

1. Начална тръжна цена - 100,00 лв. за кв.м без ДДС за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №535 от Протокол №45/31.01.2019г.  на Общинскисъвет гр. Сапарева баня.

2. Краен срок за приемане на предложенията- 21.03.2019г - 17:00 часа в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -22.03.2019г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общинскисъвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

4. Размер на депозит за участие - 10 %  от началнатръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имотДепозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BICUNCRBGSF;

5. Краен срок за внасянена депозита- 21.03.2019г. -  17:00 часа.

6. Краен срок за внасянена депозита в случай на повторен търг -28.03.2019г. - 17:00 часа.

 7. Срок за закупуване на тръжни документи -21.03.2019г.  - 17:00 часа.

 8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общинатапри банкаУни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

9. Условия за оглед на недвижимия имот - до 21.03.2019г.всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 29.03.2019г.  от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

11.Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг - 28.03.2019г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.  Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг-28.03.2019г.  -  17.00 часа.

13. Условия за оглед на недвижимия имот в случай на повторен публичен търг -от 25.03.2019г. до 28.03.2019г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480