Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-03/19.02.2019 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП-изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ,парцел X-2549, кв.98 по рег.план на гр. Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-03/ 19.02.2019 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №264/18.12.1989 год. на Председателя на ИК на ОбНС гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.283 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот представляващ, парцел XI-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.286 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.282 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.284 по КК на гр. Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIV, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.285 по КК на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.287 по КК на гр. Сапарева баня, третиращ както следва:

 

- Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.283 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXV-2549, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.283 и 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXIV, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XI-2549, кв.98 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII, кв.98 по регулационния план на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на поземлен имот с идентификатор 65365.601.286 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня;

-Обединяване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти X-2549 и XI-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори съответно 65365.601.283 и 65365.601.286 по КК на гр. Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот с проектен номер - X-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня;

- Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел, с проектен номер - X-2549, кв. 98 по регулационния план на гр. Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Валентин Славчов Маноилов. 

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.