Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №525 от Протокол №43/21.12.2018г. на Заседание на ОбС гр. Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е взето Решение  №525 от Протокол №43/21.12.2018 година на ОбС гр. Сапарева баня:

1. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен Подробен устройствен план – план за регулация, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, с обхват улица с осови точки 168 – 163 – 187 по плана на гр. Сапарева баня, от към страната на квартал 57 по плана на гр. Сапарева баня, съгласно изготвено предложение за промяна на Проект за изменение на ПУП – ПР.

2. Общински съвет гр. Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необхдимите процедури по обявяването и одобряваянето на Проекта за изменение на ПУП – ПР.

 Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.