Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 516/ 03.12.2018г. на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованите лица: Георги Михайлов Раков – с.Самораново, ул.”Партизанска” № 4А и Росица Асенова Николова – гр.Кюстендил, кв.”Запад” № 95, вх.А, ет.6, ап.15

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Георги Михайлов Раков - с.Самораново, ул."Партизанска" № 4А и Росица Асенова Николова - гр.Кюстендил, кв."Запад" № 95, вх.А, ет.6, ап.15 че , следното:

1.Със Заповед № РД - 08 - 516 от 03.12.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-2259, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-2258, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.630 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-2256, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.632 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-2259, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-2258, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-2256, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4.Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 6. Под № 40 от 03.12.2018 година е одобрен инвестиционен проект и издадено Разрешение за строеж № 43 от 03.12.2018 година за строеж „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Автосервиз".

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.