Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 515/29.11.2018 г. по Протокол № 42 от 31.10.2018 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхвата на ПИ с идент. 65365.24.2, местност “Герено

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.11.2018 година Решение № 515, взето по Протокол № 42 от 31.10.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, за  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.24.2, местност "Герено", по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на Смесена обществено-обслужваща зона - Соо, с цел изграждане на  басейни за  обществено  ползване със сграда  за обслужването им с Възложител „ТОМО СТРОЙ" ЕООД.

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.