Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Решение № 512/29.11.2018 г. по Протокол № 42 от 31.10.2018 г. на Общински съвет гр.Сап. баня за даване на съгласие за прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.11.2018 година Решение № 512, взето по Протокол № 42 от 31.10.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, за  даване на съгласие за прокарване и сервитут; одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - Подземен ел.провод ниско напрежение за захранване на съществуваща „Бензиностанция и газостанция за зареждане на автомобили и пълнене на туристически бутилки", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.216, местност „Сиракова круша" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, от стълб № 7, клон „А", мрежа НН 380/220 V, трафопост „РМЦ", посредством УИП 4х16 кв.м., находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.622 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.24.622 и 65365.60.1 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „КЛИВЕ" ЕООД  .            

 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.