Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на изменения на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

 

                                                                                                                 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

Докладна записка

От Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня

 

 Относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

 

            Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата

Общинският съвет като орган на местно самоуправление  решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. В изпълнение на предоставените му правомощия, той е овластен да издава нормативни актове, уреждащи  въпроси от местно значение, сред които и наредби. Народното събрание прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат  в сила от началото на 2019г. С §39 от ЗИДЗКПО са направени изменения и допълнения на ЗМДТ.С измененията на ЗМДТ е приета нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили, а именно данъкът да се определя по два компонента -имуществен и екологичен.   Законовата уредба на данъка, с който се облагат леките автомобили  е част от местните данъци и такси и като такъв зависи до голяма степен от Наредба, приета от Общински съвет. В правомощията на общински съвет Сапарева баня  е да определя размера на местните такси и цени на услуги, като има за цел да оптимизира   и синхронизира  разпоредбите на  общинският нормативен акт с акт от по-висока степен,  както и  определените размери  да не са в тежест на физическите и юридическите лица. ЗМДТ дава само рамката, с която може да се определи ставката за леките автомобили с определена мощност, докато общинските съвети определят с наредба каква точно да е конкретната ставка в поставените от закона граници.

В  Закона за местни данъци и такси  и досегашната Наредба за определянето и администрирането на местните данъци,  такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня размерът на данъка за МПС се определяше от следните компоненти:

1.Ставка, определена от общинския съвет, съгласно мощността на двигателя.

2.Коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила.

 

На следващо място значително влияние върху размера на данъка оказваше и наличието на действащо катализаторно устройство в автомобила, в зависимост от екологичните категории.

С промените въведени в ЗМДТ /изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019.г/ е въведена нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили, а именно данъкът се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен, като се запазва правото на общински съвет да определя размера на данъка/ставката.  В закона са посочени шест диапазона  на мощности на автомобилите и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Съгласно ЗМДТ се обединяват диапазоните до 37 и до 55kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно над 150kW и над  245kW. Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва принципа за определяне на по-високи граници на ставка на данък за по-мощните автомобили. В същото време коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна в ЗМДТ на  същите.

На следващо място  екологичният компонент/Евро1,2,3,4,5 и 6/ е обвързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове. По отношение на коефициента за екологична категория в закона са определени границите, в рамките на които общинският съвет  следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория в наредбата.

На следващо място с разпоредбата на §39, т.6 на ЗИД на ЗКПО /ДВ бр.98 от 27.11.2018г., в сила от 01.01.2019г. / се въвежда съществено изменение на чл.22 от ЗМДТ. С посоченото изменение законодателят разграничава режима на облагане на жилищните недвижими имоти, в зависимост от тяхното местоположение и фактическото използване, като въвежда по-висок размер на недвижими имоти са съответните имоти, попадащи в обхвата на чл.22, т.2 от ЗМДТ. Съгласно Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012г. на територията на община Сапарева баня, а именно гр. Сапарева баня  попада в същия и представлява „балнеолечебен курорт от местно значение". С оглед на това считам за необходимо да бъде изменена и допълнена Наредбата, като изрично бъде въведен в нея новият диференциран режим на размера на данъка, както и да бъдат определени конкретните му размери по чл.22, т.2, буква „б" от ЗМДТ.

С оглед на всичко изложено  и в изпълнение на  § 40 от  ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), който гласи следното:  „   за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси", както  и в  изпълнение на разпоредбата на чл.75, ал.2 от АПК, който  предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен считам, че е   необходимо общински съвет Сапарева баня да унифицира Наредбата  със Закона за местни данъци и такси, като в същото време считам, че данъците следва да се определят в минимални размери.

 

 

   Цели, които се поставят

  Предлаганият проект на Наредба цели оптимизиране и синхронизиране на действието на общинският нормативен акт с акт от по-висока степен, а именно Закона за местни данъци и такси.

 

Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата

Финансови и други средства няма да бъдат необходими за прилагането на новата уредба.

 

  Очаквани резултати

 В  резултат на приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните  данъци, такси и цени на услуги на територията  на  Община  Сапарева  баня   се  очакват допълнителни      приходи от предлаганата промяна , с оглед приетата нова концепция за определяне на данък върху превозните средтва и отпасането на част от данъчните облекчения.

 

  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 Доколкото настоящия проект има за предмет на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местно самоуправление.

 

 На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК в  заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 С оглед на  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26 и чл.28 ЗНА и  § 40 от  ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане предлагам на Общински съвет Сапарева баня да приеме следното

 

 

    Проект!

РЕШЕНИЕ

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня, както следва:

 

§ 1.Изменя чл.14 като същия придобива следната редакция:

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на общината поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според  подробен  устройствен  план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон".

 

§ 2.Създава ал.2 на  чл.19 със следното съдържание:

/2/„Общински съвет Сапарева баня определя данък сгради за  жилищни имоти, разположени на територията на гр.Сапарева баня, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма   от 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот".

§ 3.Изменя чл.29, ал.1 като същия придобива следната редакция:

 „За леки  и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

С kW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, както следва:

1.до 55kW включително -0,34 за 1 kW;

2.над 55kW до 74kW включително -0,54  за 1 kW;

3.над 74kW до 110kW включително -1,10 за 1 kW;

4.над 110kW до 150kW включително -1,23 за 1 kW;

5.над 150kW до 245kW включително -1,60 за 1 kW;

6.над 245kWот 2,10 за 1 kW.

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

-Брой на годините от годината

 на производство, включително                                          Коефициент

годината на производство

Над 20 години                                                                                      1,1

Над 15 до 20 години включително                                                                1

Над 10 до 15 години включително                                             1,3

Над 5 до 10 години включително                                               1,5

До 5 години  включително                                                         2,3

            2.Екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория:                                                    Коефициент

без екологична категория, с екологична категория

 „Евро 1"  и  „Евро 2"                                                                1,10                                             

„Евро 3"                                                                                     1,00

„Евро 4"                                                                                     0,80

„Евро 5"                                                                                     0,60

„Евро 6" и „ЕЕV"                                                                       0,40

 

 

§4.В  чл.29, ал.3 се създава т.7 със следния текст:

„За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории по-високи от „Евро 4" - с 60 на сто намаление."

  §5. Изменя чл.29, ал.6 като същия придобива следната редакция:

 

„Общинският съвет определя данъка за товарен автомобил  с технически допустима максимална маса над 3,5т., но не повече от 12т. в размер от 12.00лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост".

 

§6.  Общински съвет Сапарева баня отменя чл.30а.

 

           

 

 

ВНАСЯ:........................

 

 

 Калин Гелев

Кмет на Община Сапарева баня

 

 

Изготвили...................

Ваня Мутавджийска- главен специалист МДТ

 

.........................

Елка Лазова

 

 

Съгласувал...................

Л.Маргина -главен счетоводител при Община Сапарева баня

 

Съгласувал...................

Адв.М.Попов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

           

ИНСТИТУЦИЯ:   ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

            НОРМАТИВЕН АКТНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня

            Оценката на въздействието е инструмент за по-добро вземане на решения и гарантиране качеството и устойчивостта на публичните политики. Тя е свързана с  идентифицирането, предвиждането и оценката на възможните резултати, както положителни така и отрицателни от прилагането на политиките, нормативните актове и въобще една или друга инициатива на изпълнителната власт. Насочена е към елиминиране или свеждане до минимум на негативните и оптимизиране на позитивните последствия от тях. Оценката на въздействие е много важна за постигане на пълна осведоменост на лицата, вземащи решения, а и на широката общественост относно евентуални резултати от прилагането на публичните политики.  Оценката на въздействието се дефинира като процес на систематичен анализ на вероятните икономически, финансови, социални, екологични и други последствия от провежданите от компетентните органи политики.

 

          I.Цели:

Предлаганият проект ще доведе до законосъобразното прилагане на разпоредбите на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баня и съобразяване с нормативните актове от по-висока степен.

 

          II.Идентифициране на заинтересованите страни:

     1. Община Сапарева баня

     2. Граждани на Община Сапарева баня

 

          III.Варианти на действие:

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „бездействие" и предложеният вариант за приемане на наредбата. По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на всички заинтересовани субекти и поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 „Бездействие" и Вариант 2 „Приемане на наредбата".

 

1.            Вариант за действие 1 „Бездействие":

 

     За всички заинтересовани страни са следните:нарушаване разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен.

 

2.     Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата":

За Община Сапарева баня приВариант 2 „Приемане на наредбата" няма да  настъпят негативни въздействия.За  Община Сапарева баня положителното въздействие ще настъпи от увеличаването на приходите.

 

 IV. Потенциални рискове: 

 

       Не се предвиждат конкретни рискове при реализирането на Вариант 2

„Приемане на наредбата".

 

V.  Административната тежест

□-Ще се повиши

□-Ще се намали

Х Няма ефект

 

VI. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

            Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги  на територията на Община Сапарева баняе съгласувано с вътрешното законодателство на Република България, както и с Европейската Харта за местно самоуправление

     Проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Сапарева баня. Чрез публикацията проектът на наредбата е представен на заинтересованите граждани.

 

VII.Име, длъжност, дата и подпис на лицето, отговорно за изработването на нормативния акт:

Любка  Маргина-главен счетоводител  при Община Сапарева баня

Телефон :0707/2-33-78

 

Подпис............

Калин Гелев - Кмет на

Община Сапарева баня