НовиниПринтирай

Oбява за открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 056, подотдел 29-б от общинска горска територия на Община Сапарева баня

 

О Б Я В А

 

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 10, ал.1, т. 1; чл.15, ал.3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол №16/30.11.2016 г.; Решение №490 от Протокол №41/31.10.2018 г.на Общински съвет гр. Сапарева баня  и Заповед № РД- 08-522/12.12.2018 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира открит конкурс за възлагане на дейност извършване на добив, представляващ сеч, разкройване и извоз до временен горски склад и почистване на сечище в Обект № 056, подотдел 29-б от общинска горска територия на Община Сапарева баня.

  ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр.Сапарева баня

1.  НАЧАЛНА ЦЕНА

      Началната цена за добив на дървесина в Обект №056, подотдел 29-б с лежаща маса 1042 куб.м е 28 850.00 лв /двадесет и осем хиляди осемстотин и петдесет и два лева лева/ без ДДС.

2.  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1.Гаранция за участие за обект 056 - подотдел 29-б - 5% от началната цена 28 850.00 лв. без ДДС или  1 442.50 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615 от 9.00 ч.  до 16.00 ч. на 14/01/2019 г.

3.2. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок от 9.00 часа до 16.00 часа на 21.01.2019 год.

3.  ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден до 14/01/2019 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 21/01/2019 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка и след представяне на документ за закупени тръжни книжа

 Тел за връзка: 0889512105

4.   ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 14/01/2019 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня от 09.00 до 16.00 часа до 21/01/2019 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

5.  КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - от 9.00 до 16.00 часа до 14/01/2019 г. Офертите за повторния търг се депозират от 9.00 часа до 16.00 часа до 21.01.2019 г.

6.  ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 15/01/2019 год. в заседателната зала /етаж №3/ на  Община Сапарева баня.

7.  ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 22.01.2019 год.   в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.

 

Общинска администрация  - Сапарева баня