Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сапарева баня

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ

 

                                   Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

ОТ ИВАН КУЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  и  за установяване  на конфликт на интереси  в  Общински съвет Сапарева баня.

 

 1.Причини, налагащи приемането на Вътрешни  правила за организацията и редаза проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Сапарева баня.

На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн.ДВ  81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет в изпълнение на §2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Подзаконовият нормативен акт  регламентира правилата за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ.

  Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно самоуправление.         §3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл.10 от наредбата изисква всеки Общински съвет в срок до един месец от влизане в сила на наредбата да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението й.

Тези правила ще бъдат приложими по отношение на: Представителите на общината  в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала  или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински  съвет - Сапарева баня;  управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет Сапарева баня, а също и на кметовете на кметства в общината.

Предвидени са новите функции по изпълнение на закона и наредбата на Общинския съвет и неговия председател и на постоянната комисия и нейния председател. Въведени са конкретни правила за получаване на декларации за имущество и интереси и несъвместимост от задължените лица, тяхната обработка, съхраняване и  унищожаване.

С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за установяване на конфликт на интереси и проверка на декларациите за имущество и интереси и несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.

 

 2.Цели които се поставят:

Спазване на изискванията на  §3 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване напроверка на декларации и за установяваненаконфликт на интереси,  която изисква всеки Общински съвет в срок до един месец от влизане в сила на наредбата да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението й.

 

  3.Финансови и други средства,необходими за прилагането на новата уредба.

  Проектът на предлаганото приемане  на Вътрешни правила  не изисква нови финансови или други средства.

 

 

  4.Очаквани резултати от прилагането,включително финансови, ако има такива.

 Стриктно спазване на приетите правила за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от ЗПКОНПИ.

 

  5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 Предлаганото приемане на Вътрешни правила  е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз. Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Предложените Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  и  за установяване  на конфликт на интереси  в  Общински съвет - Сапарева баня са изготвени в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация,, както и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, приета с ПМС № 209 от 26 септември 2018 г.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК заинтересованите лица могат в 30 - дневен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на Интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.3 от АПК, чл.77 от АПК, чл. 8 от ЗНА и чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси Общински съвет  Сапарева баня взе следното

 

П Р О Е К Т !

 

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

1.Общински съвет Сапарева баня приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации  и  за установяване  на конфликт на интереси  в  Общински съвет - Сапарева баня, които са неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

     

ВНАСЯ:................................

 

  ИВАН КУЙОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

 

 

 

 

 

 

Изготвил:..................

И.Базиргянова

 

 

Съгласувал.................

Адв.М.Попов                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Вътрешни правила (140.50 KB)