НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост/ зъболекарски кабинет площ 17,00 кв.м./, намиращ се на територията на с. Ресилово, общ.Сапарева баня

OБЯВА

                                               

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 501 от Протокол №41/31.10.2018г.    на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-518/07.12.2018г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

  1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

  1.1. Част от имот - публична общинска собственост/АПОС№297/21.03.2017год./-зъболекарски кабинет площ 17,00 кв.м., находящ се на втори етаж в сградата на бившата здравна служба с. Ресилово, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII - за здравен пункт и детска градина, кв.56 по ЗПР на с. Ресилово за срок от десет години.

 Начална тръжна цена - 1.00 лв./кв.м. (един лев и нула стотинки) на месец.

 2. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/  години, считано от датата на подписване на договор.

 3. Размер на депозита  - 1,70 лева, представляващ 10%  от  началната   тръжна   цена, изчислен на база общата площ   на имота, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   02.01.2019г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 09.01.2019г. - 17:00 часа.

4. Срок за закупуване на тръжна документация -  02.01.2019г.-17:00 часа.

 Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на община Сапарева баня  при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

  5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 02.01.2019г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 02.01.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

 7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга изплаща преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

  8. Място, ден и час на провеждане на търга: 03.01.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 10.01.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

  10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 09.01.2019г., 17:00 часа.                         

  11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 09.01.2019г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

  12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  09.01.2019г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                       

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480