Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвест. намерение за обект: „Реконструкция и модернизация на сграден фонд и преустройство в амбулатория за индивидуална практика за първична извън болнична дентална помощ, представляваща сграда с идент.№ 65365.601.908.13”

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Реконструкция и модернизация на сграден фонд и преустройство в амбулатория за индивидуална практика за първична извън болнична дентална помощ, представляваща сграда с идентификатор № 65365.601.908.13", находяща се в урегулиран  поземлен имот, представляващ  парцел І-„За  балнеоложки комплекс", квартал 61 по  регулационния  план  на гр.Сапарева  баня, с идентификатор №65365.601.908  по  Кадастралната   карта на  гр.Сапарева баня, Община  Сапарева баня., с Възложител „Калия - Верка Базиргянова" ЕООД

 Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 06.11.2018 година

 

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.