Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на инвест. намерение за обект: „Реконструкция и модернизация на сграден фонд за соц. грижи с настаняване на възрастни хора, сграда с идент. № 65365.601.908.6” в УПИ,парцел І-„За балнеоложки комплекс”, кв.61 по рег. план на гр.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Реконструкция и модернизация на сграден фонд за социални грижи с настаняване на възрастни хора, представляваща сграда с идентификатор № 65365.601.908.6", находяща се в урегулиран  поземлен имот, представляващ  парцел І-„За  балнеоложки комплекс", квартал 61 по  регулационния  план  на гр.Сапарева  баня, с идентификатор №65365.601.908  по  Кадастралната   карта на  гр.Сапарева баня, Община  Сапарева баня., с Възложител „Медицински център 2017 Свети Георги" ЕООД.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 06.11.2018 година

 

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.