Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Автосервиз“, предвидена за изграждане в УПИ, представляващ парцел ХХII - 3050 за обществено обслужване, кв. 113 по рег. план на гр.Сап. баня

OBЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Автосервиз", предвидена за изграждане в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХII - 3050 за обществено обслужване, кв. 113 по регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със Заповед № РД - 08 - 26 от 18.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.747 по КК на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител „КАТРИН АУТО 2002" ЕООД.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледа всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 15.11.2018 година.

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.