Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Автосервиз” в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257-за обществено обслужване, квартал 78 по рег. план на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване с предназначение „Автосервиз" в урегулиран  поземлен имот, представляващ  парцел ХХVІ-2257-за  обществено обслужване, квартал 78 по  регулационния  план  на гр.Сапарева  баня, с нов идентификатор №65365.601.631  по  Кадастралната   карта на  гр.Сапарева баня, Община  Сапарева баня, с Възложител ШАРЛОТ" ЕООД.

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 21.11.2018 година.

 

Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.