Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-36/25.11.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР), в обхват УПИ, парцел VІ, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.390

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-36/25.11.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.389 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-2526, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.388 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2527, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.392 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2572, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.391 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-2526, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2527, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2572, кв.102 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

5.Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ,  кв.102 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.390 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Иван Красимиров Влахов.