НовиниПринтирай

Обявление относно Заповед №РД-00-33/12.10.2011

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ /Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г./ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД - 00 - 33 / 12.10.2011 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 1546, кв.64 по регулационния план на с.Сапарево, урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели V - 1545, ІІІ - 1542 и ІV - 1541, кв.46 по плана на с.Сапарево и улица с осеви точки 317 - 292 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня,
Третиращ, както следва:
1. Намаляване ширината на улица с осеви точки 317 - 292 по плана на с.Сапарево от 8.00 м на 4.00 м, в едно с поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 1546, кв.64 по плана на с.Сапарево по съществуващи имотни граници на поземлен имот с планоснимачен № 1546 по плана на с.Сапарево;
2. Промяна на регулационната линия на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели V - 1545, ІІІ - 1542 и ІV - 1541, кв.46 по плана на с.Сапарево, одобрен със Заповед № 1031 / 16.07.1982 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Станке Димитров по новата улична регулационна линия на улица с осеви точки 317 - 292 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, с Възложители Спаска Иванова Йовева и Йорданка Иванова Янина.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.

 

*Обявлението е достъпно в прикачения файл

Прикачени файлове

Обявление (1.30 MB)