Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 35 / 13.11.2018 г. на кмета на за разрешаване изработване на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел VI - 2228, кв.3 по рег. план на с.Сапарево

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 13.11.2018 година Заповед № РД - 00 - 35 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево, третиращ, както следва:

-  Разделяне на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели с проектни номера VI - 2228 и XI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево.

- Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер VI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

- Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер XI - 2228, кв.3 по регулационния план на с.Сапарево от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с  Възложители Камен Крумов Йончев и Бисер Методиев Петров.

 

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.