Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-34 / 13.11.2018 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/, в УПИ, парцели VI-447, V-448, VII-446, XII-446 и VIII-446 кв.62 по рег. план на гр. Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-34/ 13.11.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VI-447, V-448, VII-446, XII-446 и VIII-446 кв.62 по регулационния план на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори съответно 65365.601.194, 65365.601.193, 65365.601.195, 65365.601.196, 65365.601.197 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-448, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-447, кв.62 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-446, кв. 62 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.194 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложител Здравка Кирилова Димитрова. 

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.