Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-29 / 31.10.2018 год. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели VII – 23, VI – 24 и VIII-22, кв.93 по рег. план на гр. Сап. баня


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-29/ 31.10.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VII-23, VI-24 и VIII-22, кв.93 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатори съответно 65365.601.805, 65365.601.804 и 65365.601.806, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-23, кв.93 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VI-24, кв. 93 по плана на гр. Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.805 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-23, кв. 93 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII-22, кв.93 по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.805 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с Възложители Добрин Кирилов Ангелков и Николинка Захариева Ангелкова. 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.