Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №483/23.10.2018г. от Протокол №40/27.09.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) – (ПР) и (ПЗ), в ПИ с номер №000073, местност „Зад СОКОЛОВЦИ”, с.Ресилово

                               О Б Я В Л Е Н И Е                                  

 

 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, поставено  на 23.10.2018 г. Решение №483, взето по Протокол №40/27.09.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за регулация (ПЗ), в поземлен имот с номер №000073, местност „Зад СОКОЛОВЦИ" по картата на възстановената собственост землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложители Кирил Георгиев Трендафилов, Мария Валериева Върголомова, Йордан Василев Годинов.

 

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.