Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-28 / 31.10.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели VII – 2148 и VI - 2146, кв.6 по рег. план на с.Сапарево

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-28/ 31.10.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VII-2148 и VI-2146, кв.6 по регулационния план на с. Сапарево, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII-2148, кв.6 и урегулиран поземлен имот VI-2146, кв.6 по плана на с. Сапарево, по същетсвуващата имотна граница между имоти с планоснимачни номера 2184 и 2181, с Възложители Йордан Крумов Палев и Димитър Крумов Палев.

 

 Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.