Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-31/06.11.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на ПР с Възложител Ивайло Динев

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-31/06.11.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-2259, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.629 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-2258, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.630 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-2256, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.632 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХV-2259, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІV-2258, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІІІ-2256, кв.78 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

4.Промяна на отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІ-2257,  кв.78 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.631 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

5.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 с Възложител Ивайло Иванов Динев.