Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-21/14.08.2018г. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХХVІІ-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-21/14.08.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.899 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.900 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601. 899 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601. 900 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели както следва:

І.1.Новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1083 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ от 1096 кв.м. включващ:

- 464 кв.м. представляващи поземлен имот с идентификатор №65365.601.899 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- 632 кв.м. реално обособена част от поземлен имот с идентификатор №65365.601.900 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

І.2. Новообразуваният урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-74, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1084 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, включващ:

- 420 реално обособена част от поземлен имот с идентификатор №65365.601.900 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

и запазване на установената устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

Съгласно предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, сключен между Трендафил Крумов Мантарков и Малин Крумов Мантарков, нот. заверен рег.№3210/19.06.2018 година от  Луиза Стоева нотариус с район на действие РС-Дупница, вписан под №527 на НК на РБ.

 с Възложители Малин Иванов Мантарков и Трендафил Крумов Мантарков.