Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис - извлечение от Протокол №41/31.10.2018г. на заседание на ОбС

                                                      

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 

ОбС гр.Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 488


Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017г. в подотдел 56 „д" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 56 „д" със стояща маса бял бор 60 куб.м, смърч 1970 куб.м, ела 40 куб.м, бук 20 куб.м, трепетлика 10 куб.м, ива 10 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с явно наддаване -2018 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

3.  Добитата дървесина да бъде извозване непосредствено по пътя Паничище - Сапарева баня или по пътя през местността „ Свети Стефан".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

                         

Приложение към Докладна записка
                                       
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдели 56 "д"
                                       
                                       
                                       
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО лв. без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 16 17                
Обект №058                                      
І а Бял бор _ 86 ела _ 96 смърч _ 96 бук _ 83 ива _   трепет-лика _   _
І Бял бор 32 78 ела 9 91 смърч 889 91 бук   83 ива _   трепет-лика _   84214
ІІ Бял бор 9 64 ела 10 80 смърч 484 80 бук   73 ива _   трепет-лика _   40096
ІІІ Бял бор _ 35 ела 1 35 смърч 32 35 бук _ 55 ива _   трепет-лика _   1155
ІV и V Бял бор _ 30 ела 3 30 смърч 93 30 бук _ _ ива _   трепет-лика _   2880
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор _ 25 ела _ 25 смърч 6 25 бук _ 30 ива _   трепет-лика _   150
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30 ела _ 30 смърч _ 30 бук _ _ ива _   трепет-лика _   _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45 ела _ 45 смърч _ 45 бук _ 50 ива _   трепет-лика _   _
Дърва Бял бор 3 16 ела 4 16 смърч 192 16 бук 13 45 ива 5 20 трепет-лика 2 20 3896
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26 ела _ 26 смърч _ 26 бук _ 45 ива _   трепет-лика     _
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19 ела _ 19 смърч _ 19 бук _ _ ива _   трепет-лика     _
вършина Бял бор _ 1 ела _ 1 смърч _ 1                    
                                Стойност: 132391
                                  ДДС 20% 26478
                              Стойност с ДДС: 158869

 


 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, чл.115, ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 489

 

  Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2019 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 103 „и" с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

подотдел 103 „и" със стояща маса бял бор 10 куб.м, смърч 1040 куб.м, бяла мура 180 куб.м;

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2018 г.  за търговци, които осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на съответна община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии - общинска собственост.

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

Приложение към Докладна записка
                     
Относно: Количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност поотделно за ползване на дървесина от общинска горска територия в подотдел 103 "и"
                     
                     
                     
Клас на сортимент -ност Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС Дърве-сен               вид К-во пл. м3 цена за 1м3 лв. без ДДС ОБЩО ЛЕВА без ДДС
1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 19
Обект №057                    
І а Бял бор _ 86 бяла мура 16 96 смърч _ 96 1536
І Бял бор _ 78 бяла мура 81 91 смърч 547 91 57148
ІІ Бял бор _ 64 бяла мура 44 80 смърч 202 80 19680
ІІІ Бял бор _ 35 бяла мура 2 35 смърч 8 35 350
ІV и V Бял бор _ 30 бяла мура 1 30 смърч 28 30 870
Дребна дървесина - игл. ритлов. Бял бор _ 25 бяла мура _ 25 смърч 1 25 25
ОЗМ под 25 см Бял бор _ 30 бяла мура _ 30 смърч _ 30 _
ОЗМ над 25 см Бял бор _ 45 бяла мура _ 45 смърч _ 45 _
Дърва Бял бор 1 16 бяла мура 6 16 смърч 118 16 2000
Техн. дървесина иглолистна средна Бял бор _ 26,00 бяла мура _ 26,00 смърч _ 26,00 _
Техн. дървесина иглолистна дребна Бял бор _ 19,00 бяла мура _ 19,00 смърч _ 19,00 _
Вършина Бял бор _ 1,00 бяла мура _ 1,00 смърч _ 1,00 _
    1     150     904    
                    81 609,00
                    16 321,80
                  ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС: 97 930,80

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА

 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 490


  І. Общински съвет - Община Сапарева баня дава съгласието си за провеждането на открит конкурс за възлагане на дейност извършване на  Добив /сеч, извоз и рампиране/ на временен склад на прогнозни количества дървесина,  ремонт  и поддръжка на път до и в обекта за подотдели със следните количества стояща и лежаща маса:

Подотдел 29-б

Лежаща маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бук-49 куб.м, дърва бук 966 пл. куб.м.,; дърва трепетлика - 4 пл. куб.м; дърва габър 22 пл. куб.м; С единична цена за добив е както следва: 21 лв. без ДДС за 1 куб.м строителна дървесина;

   25 лв. без ДДС за 1 пл. куб.м дърва;

И разходи за ремонт  и поддръжка на път до и в обекта   3 000 лв. без ДДС

  ІІ. Отдаване на добита дървесина съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в подотдел 29-б по следните начини:

1. Продажба по ценоразпис на дървесина, съгласно Решение №75 от Протокол №9/28.04.16 г. на добита дървесина от временен склад в подотдел 29-б;

2.  Ползване на дървесина съгл. чл.193, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за горите, съгласно който се заплащат  разходите за добив.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.21, ал.1,т.23 във връзка с чл.27, ал.3   от Закона за местно самоуправление и местна администрация            

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 491


1.Общински съвет - гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да предприеме необходимите действия по отношение на компетентните държавни институции, „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България" АД и други лица отговорни за доставката на електроенергия, във връзка с отстраняване на  проблема относно системното, нерегламентирано прекъсване на електрозахранването на територията на Община Сапарева баня.

2. В срок до два месеца от приемане на настоящото решение задължава Кмета на Община Сапарева баня да докладва пред Общински съвет - гр.Сапарева баня за предприетите действия и набелязани мерки по точка първа от решението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 


                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание   чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/; чл.76, ал.3 от АПК при спазване на чл.26, ал.1-5 от ЗНА и чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗНА


Общински съвет -  Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 492


Общински съвет -  Сапарева баня приема Наредба за изменение на  Наредбата  за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня както следва:

 §1   Общински съвет -  Сапарева баня отменя разпоредбите  на  чл.3, т.12 и т.13;  чл.41,  ал.1, т.11; чл.53,   ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 и чл.54, ал.2 от Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.6 и т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 493

 

Общински съвет Сапарева баня отпуска финансови средства в размер на 325,00 лв. на Мартин Кирилов Соколов за участие в държавно първенство по шахмат за деца до 8год., което ще се проведе в гр. Пловдив.

Средствата за помощта ще бъдат осигурени от преизпълнение на собствените приходи.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

       

                                                

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2  от Закон за общинската собственост /ЗОбС/, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за горите, чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и чл.84, ал.1, т.3  от Наредбата за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 494


I.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018г., приета с Решение 385 от Протокол №32/31.01.2018г. както следва:  

  В раздел I ПРОДАЖБИ се добавя №161

 - №161 - Поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1004 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 1616 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Иглолистна гора; Стар идентификатор №65365.210.995; Номер по предходен план: 65365.210.25, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№65365.210.873; 65365.210.995.

 II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС №2161/03.09.2018г./, представляващ  поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1004 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 1616 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Иглолистна гора; Стар идентификатор №65365.210.995; Номер по предходен план: 65365.210.25, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№65365.210.873; 65365.210.995, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка за имота от 21 286,00 лв.   изготвена от лицензиран оценител -  Веселин Здравков Каров, притежаващ лиценз №820100078 от 11.10.2011 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна цена на недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от   21 286,00 лв.  за продажбата на  имота, подробно описан в т.1.

                     V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да  сключи договор за продажбата на недвижимия имот с  кандидата, спечелил търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

           РЕШЕНИЕ 495

 


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Борис Илиев Шиков следният поземлен  имот:  

  • Имот с № 017060 с площ 1,653 дка. в местността „ Селището" в землището на с. Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31566 / 11.10.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 017060 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 496


 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.163, местност " Фитиш дере ", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.163, местност " Фитиш дере",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

             - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на три малкоетажни жилищни сгради.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

 7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителите  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

 9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На  основание  чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 110, ал.1, т.1, чл124а, ал.1, ал.5 и ал.7 , и  чл.124б от ЗУТ

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 497

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.32.188, местност "Герено", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.32.188, местност "Герено",  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

           - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

            - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на една малкоетажна къща за настаняване на туристи.

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

 6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

 8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

  9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, т.12, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 Р Е Ш Е Н И Е 498

 


I.Общински съвет гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година, прието с Решение № 385, взето по Протокол № 32 от 31.01.2018 година.

В Раздел Х Обекти от първостепенно значение, в колона „№" по ред се добавят № 4 и №5, а именно:

-    №4 - „Самостоятелна ски писта за алпийски дисциплини № 5 и съпътстващите я съоръжения", предвиден за изграждане с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

-     №5 - „Самостоятелна ски писта за алпийски дисциплини № 9 и съпътстващите я съоръжения", предвиден за изграждане с Общ устройствен план на Община Сапарева баня, одобрен с Решение № 369, взето по Протокол № 30 от 30.11.2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня.

 

  Приложение:

    - Извадка от Общ устройсвен план на Община Сапарева баня.;

   - Копие но Решение №369, взето по Протокол № 30 от  30.11.2017 година на ОбС Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 499


 1.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си да бъде извършена промяна на  границите на поземлен имот - публична общинска собственост,  както следва:

  • ПИ №65365.210.240  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 5 473 658,00  кв.м., вид територия - горска,  нтп - иглолистна гора;

съгласно приложеното към настоящата докладна записка скица - проект за промяна на границите на поземлен имот с идентификатор №65365.210.240, като се  образуват два нови поземлени имоти, както следва:

         - поземлен имот с проектен идентификатор №65365.210.240 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 5 469 766,00  кв.м., вид територия - горска,  нтп - иглолистна гора;

         - поземлен имот с проектен идентификатор №65365.210.1020 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 3 892,00  кв.м., вид територия - горска,  нтп -  иглолистна гора.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите  процедури пред СГКК гр.Кюстендил, във връзка с изготвеното предложение за промяна на границите на поземлен имот с идентификатор №65365.210.240 и образуване на нови поземлени имоти с идентификатори №65365.210.240 и 65365.210.1020  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

           

                                            

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:    чл.21,ал.1,т. 8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.134 ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията  /ЗУТ/   

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 500

 

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде изменен  Проект за Подробен  устройствен  план - План  за  регулация в обхват  улица с осови точки 25 - 26 - 461 по плана на гр.Сапарева баня,/ул."Бригадирска"/, с идентификатор №65365.602.1042 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ V - 1268, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.501 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІ-1653 и упи /п-л/ VІІ-1653 кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.502 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ VІІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.503  по кк на гр.Сапарева баня,  упи /п-л/ ІХ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.507 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ Х-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.508 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ХІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1060 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ХІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.510 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/ ХІІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.516, упи /п-л/ ХІV-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.517 по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХV-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.518  по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХVІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.519  по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХVІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.520  по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХVІІІ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.525  по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХІХ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.526  по кк на гр.Сапарева баня, улица с с осови точки 461- 460 по плана на гр.Сапарева баня, /ул."Преспа"/, с идентификатор №65365.602.1039 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХХ-1653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.524  по кк на гр.Сапарева баня, упи /п-л/  ХХІ-2277, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.523  по кк на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 - намаляване ширината на улица с осови точки 25 - 26 - 461 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1042 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня между кв.7 и кв.8, между  кв.7 и кв.8а от 10.0 м. на 9.0 м., /ул."Бригадирска"/,

   - промяна ширината на улица с осови точки 461 - 460 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.1039 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня между кв.7 и кв.6 от 11.50 м. до 14.50 м., /ул."Преспа"/, като същата се изменя по минаващата на място улица, съгласно изготвено  предложение за промяна  на проект за изменение на ПУП - ПР.

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите процедури по обявяването и одобряването на  Проекта  за изменение на ПУП - ПР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

 

 

                                                       

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Основание: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1  във вр. с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 , чл.14, ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество .

 

               Общински съвет - гр. Сапарева баня  взе

РЕШЕНИЕ 501І. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот - публична общинска собственост / АПОС № 297 / 21.03.2017 год./ - зъболекарски кабинет площ 17,00 кв.м., находящ се на втори етаж  в сградата на бившата здравна служба с.Ресилово, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел VIII - за здравен пункт и детска градина, кв.56 по ЗРП на с.Ресилово    за срок от десет  години.

ІI. Общински съвет гр.Сапарева баня, на основание чл.14, ал.8 от ЗОбС определя начална тръжна цена за отдаване под наем на част от имота описан в т.І в размер на 1,00 лв./кв.м. на месец.

IІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община  Сапарева баня да подготви и проведе публичен търг с тайно наддаване при ред и условия определени с Наредбата за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество и сключи договор за наем с участника спечелил търга при условията на настоящото решение .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов

     

                                                  

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 41/31.10.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание:чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 502

 


1.Общински съвет-Сапарева Баня  освобождава  наемателя  от заплащане  на наем за месеците от 01.11.2018г. до 30.04.2019г., по сключен договор №79 от 13.11.2017г.сключен между Община Сапарева баня и Валентина Валентинова Димитрова.

2.Общински съвет-Сапарева баня   освобождава    наемателя от заплащане  на наем за месеците от 01.11.2018г. до 30.04.2019г., по сключен договор №80 от 13.11.2017г.сключен между Община Сапарева баня и Елка Миланова Фарфарова.

3. Общински съвет-Сапарева баня   задължава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Куйов