Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Уведомление за инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване – Дом за стари хора” предвиден за изграждане на УПИ, парцел X – 2663 „За обществено обслужване”, кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Сграда за обществено обслужване - Дом за стари хора" предвиден за изграждане на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел X - 2663 „За обществено обслужване", кв.88 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.957 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ТЕРМА" ООД.

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 31.10.2018 година.Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.