Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления за инвестиционни намерения на Възложители: „ДЕМТ ПРИНТ” ООД, „ТОМО СТРОЙ” ЕООД и „ИРГО” ООД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Печатница" в поземлен имот с идентификатор № 65365.23.495, местност „При джермана" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня , което е разширение към съществуваща „Печатница", находяща се в поземлен имот № 65365.46.56, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ДЕМТ ПРИНТ" ООД.

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 26.10.2018 година.Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Басейн за обществено ползване" в поземлен имот с идентификатор № 65365.24.2, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и изграждане на водопроводно отклонение за минерална вода от Сондаж № 1ХГ,   с Възложител „ТОМО СТРОЙ" ЕООД.

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 26.10.2018 година.Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Пансион за настаняване на възрастни лица" в поземлен имот с № 028092, местност „Герено" по КВС  на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, с Възложител „ИРГО" ООД.

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „БУТУСДЕМППОД"за период от 14 дни считано от 26.10.2018 година.
Становища от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на РИОСВ-Перник, в община Сапарева баня.