НовиниПринтирай

Публично обявяване на Заявление от Управителя на „ОП ЕЛОС ТРАНСПОРТ” ООД гр.Дупница издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключителна държавна собственост , чрез съществуващи съоръжения

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   ОТНОСНО: Публично обявяване на Заявление от Управителя на „ОП ЕЛОС ТРАНСПОРТ" ООД гр.Дупница  издаване на разрешително за водовземане от  минерални води - изключителна държавна собственост , чрез съществуващи съоръжения 

 

1.Целта на заявеното използване на водите:   спорт, отдих и рекреация- пълнене и подмяна на водата и при прилив на  вътреше басейн с обем 90 куб.м и детски басейн с порлезен обем 15 куб.м. , представляващ част от обект:   „Хотел с басейн",  находящ се в УПИ, представляващ парцел IІІ  - За хотел, кв.91  по плана на гр.Сапарева баня /нов идентификатор  №65365.601.333 по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София/.

2.Водното  тяло, в което се предвижда използване на водите: находище минерална вода - изключителна държавна собственост  „Сапарева баня", гр.Сапарева баня, община Сапарева баня.

 3.Съоръженията,  чрез които ще се  реализира използването:  водовземането от минерални води ще се осъществява от сондаж 1 ХГ на находище на минерална вода  „Сапарева баня, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. Сондажът е обсаден с тръбна метална колона с диаметър  250 мм.и е затворен в декоративно изработена  сондажна камера, в която се намира и крановото регулиране. Дълбочината на сондажа е 458,00 м.

4.Място на използване на водите, местността, административно - териториална  и териториална единица: гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, 

5.Проектни параметри при използването,  включително:

  Количество на водите  

  • Проектен дебит - до 0,15 л/сек. - средногодишен дебит за период от 365 дни годишно
  • Средноденонощно водно количество - до 13,12 куб.м.
  • Годишно водно количество - до 4789,3 куб.м. / год.

 6.Условия, при които би могло да се предостави правото на ползване на водите:

            -  спазване на разрешеното водно количество

            -  провеждане на собствено мониторинг

            -  монтиране на водомерни устройства

7.Място за представяне на писмени възражения и предбожения от заинтересованите лица: Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650, ул."Германея"№1.

Становищата, искания, възражения и условия ще бъдат приемани само в рамките на 14 - дневният срок за публично обявяване. Необходимо е те да се представят в Община Сапарева баня, гр.Сапарева баня 2650 , ул."Германея"№1.

 

 

КАЛИН ГЕЛЕВ

Кмет на Община Сапарева баня