Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 27/10.10.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели ХV – 30 и ХIV - 31, кв.4 „А” по регулационния план на с.Овчарци

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановенa на 10.10.2018 година Заповед № РД - 00 - 27 на Кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 2800 от 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV - 30 и ХIV - 31, кв.4 „А" по регулационния план на с.Овчарци. Искането е направено от собственика на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 30, кв.4 „А" по регулационния план на с.Овчарци, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХV - 30 и ХIV - 31, кв.4 „А" по регулационния план на с.Овчарци по съществуваща имотна граница на поземлен имот с номер 30 по регулационния план на с.Овчарци, с  Възложител Цветелина Лъчезарова Крумова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.