Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-428/20.09.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХХ-1254 и УПИ, представляващ парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Румянка Йорданова Димитрова, че със Заповед № РД-08-428/20.09.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1254 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със заповед №182/23.11.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1256, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.487 и 65365.602.486 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1250, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602. 481 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

 1. Обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ-1254, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица - тупик в един урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

 2.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1256, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.487 и 65365.602.486 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

3. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХІ-1254, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1250, кв.20 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.481 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.484 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

4.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложители Красимир Димитров Джоргов и Пламен Димитров Джоргов, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.