Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 26/ 21.09.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ), в обхвата на УПИ, парцели ХХII – 1016 „За учебно развойна база на МЕЗ”, кв.31

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 21.09.2018 година Заповед № РД - 00 - 26 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 21а от 11.01.1988 година на председателя на ОбНС гр.Сапарева баня и Заповед № 26 от 28.02.1997 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХII - 1016 „За учебно развойна база на МЕЗ", кв.31 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХI - „За детска площадка", кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.372 и  65365.602. 1057, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 9860 - 21 от 21.12.2017 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложител Община Сапарева баня, както следва:

- Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХII - 1016 „За учебно развойна база на МЕЗ", кв.31 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХI - „За детска площадка", кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.372 и  65365.602.1057, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 9860 - 21 от 21.12.2017 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХII - 1016 „За учебно развойна база на МЕЗ" и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХI - „За детска площадка", кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602. 372 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня и промяна на отреждането на новообразуван урегулира поземлен имот, представляващ парцел  ХХII - 1016  от „За учебно развойна база на МЕЗ" в „За обществено обслужване"

            - Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхвата на новообразуван урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХХII - 1016 „За обществено обслужване", кв.31 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно действащия Общ устройствен план на Община Сапарева баня и разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                        - Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10,00 м. /1 - 3/

                                       - Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

                                       - Интензивност на застрояване - Кинт. -1,2

                                        - Минимална  озеленена  площ - 40%

С цел изграждане на «Сгради за общественно обслужване с предназначение Хотел с ресторант и покрит плувен басейн»

 

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.