Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 25/21.09.2018 г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) , в обхвата на УПИ, парцел IV – „За баня и поликлиника”, кв.126 по ре. план на гр.Сап. баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 21.09.2018 година Заповед № РД - 00 - 25 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед № 233 от 31.05.2012 година и Заповед № 515 от 27.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - „За баня и поликлиника", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 433 от 06.12.2012 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - „За баня и поликлиника", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера IV - „За баня и поликлиника" и XII - „За обществено обслужване", кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.