Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за инвестиционно намерение за обект: „Семеен хотел – сграда „А” и сграда „Б”, в УПИ, представляващ парцел III – 2707 „За обществено обслужване”, кв.106 по рег. план на гр.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за обект: „Семеен хотел - сграда „А" и сграда „Б", в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 2707 „За обществено обслужване", кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.1075 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „ЛИЛ-2011" ЕООД .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 01.10.2018 година.