Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 407 от 11.09.2018г. на кмета на община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - изменение на (ПР), в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.23.495, местност “При Джермана”

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Трендафила Борисова Караиванова - гр.София, р-н Слатина, ж.к „Христо Смирненски" 45А, вх.Б, ет.7, ап.42; Стоил Георгиев Ковачев - с.Сапарево, ул."Христо Ботев" № 51; Здравка Стоилова Ковачева - с.Сапарево, ул."Христо Ботев" № 51; Ана Темелакиева Базиргянова - с.Сапарево, ул."Венелин" №2; Венетка Христова Йовева - с.Ресилово, ул."Стефан Караджа" № 1; Велика Георгиева Пешкова - гр.Перник, ж.к „Тева" 82, ет.2, ап.6; Станиела Иванова Пешкова - гр.Перник, ж.к „Тева" 82, ет.2, ап.6 и Антоанета Иванова Александрова - гр.Перник, ул."Юри Гагарин" № 34, вх.Д, ет.5, ап.109 , че със Заповед № РД - 08 - 407от 11.09.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № РД - 08 - 141 от 16.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.495, местност "При Джермана",по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4 / 18.06.2018 година, точка IIІ.5, взето по Протокол № 4 / 18.06..2018 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За Склад за хартия" в „За Печатница", без промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп, с Възложител ЕТ „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ", като изготвен на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2,  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл. 135, ал. 1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.