Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 408 от 11.09.2018г. на кмета на Община Сапарева баня до заинтересованото лице Борислав Иванов Иванов от гр.Сапарева баня, ул.”Опълченска” № 7

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Борислав Иванов Иванов - гр.Сапарева баня, ул."Опълченска"  № 7 че със Заповед № РД - 08 - 408 от 11.09.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1145,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1146,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1144,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.242 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

-Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1145, кв.26 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1146,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

 - Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1145, кв.26 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1144,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

- Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм

 

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Борислав Иванов Иванов, изготвен на основание чл.109, ал.1,т.2, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.2, чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.1 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

 Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.