Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 311 от 09.07.2018 г. на кмета на Община Сапарева баня за /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № РД – 08 – 141 от 16.04.2018г. в обхвата на ПИ с идент. № 65365.23.495, местност “При Джермана”

OБЯВЛЕНИЕ

 

      Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Димитрова Гелева - гр.София, р-н Връбница" , ж.к „Връбница 2" 639, вх.В, ет.5, ап.64, че със Заповед № РД - 08 - 311 от 09.07.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - РД - 08 - 407 от 11.09.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № РД - 08 - 141 от 16.04.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.23.495, местност "При Джермана",по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 4 / 18.06.2018 година, точка IIІ.5, взето по Протокол № 4 / 18.06.2018 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За Склад за хартия" в „За Печатница", без промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп, с Възложител ЕТ „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ", като изготвен на основание чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2,  чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл. 135, ал. 1 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

       Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.