Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД–00–22/21.08.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на улица с осеви точки 363 – 362 – 361 – 37 по рег. плана на гр.Сапарева баня, ул. „Тракия"

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 21.08.2018 година Заповед № РД - 00 - 22 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОНС гр.Станке Димитров в обхвата на улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/, с идентификатор № 65365.602.1031 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ - 1372, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.879, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIХ - 1369, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.880, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII - 1370, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.881, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII - 1375, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.882, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVI - 1376, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.886, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 1379, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.887, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV - 1380, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1080, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 1381, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.890, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.893, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ - 1384, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.894, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 1385, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.895, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - 1386, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.896, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, който предвижда намаляване широчината на улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/ с идентификатор № 65365.602.1031, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София между кв.15 и кв.9 от 9.00 м на 8.20 м; между кв.16 и кв.9 от 9.00 м на 8.30 м; между кв.10 и кв.9 от 9.00 м на 8.15 м и от 9.00 м на 7.60 м., с Възложител Община Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.