НовиниПринтирай

Обява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – ЧОС /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идент. №65365.26.126 по КК на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня с площ 130 кв.м."


ОБЯВА

 

На основание: Решение №472  от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-389/28.08.2018г.  на кмета на Община Сапарева баня

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2124/04.07.2018г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.26.126 по КК  на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня  с площ 130 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор №65365.26.122, номер по предходен план:000241,  при граници и съседи:ПИ с идентификатори №№ 65365.26.26,65365.26.82, 65365.26.83 и 65365.26.125»

 1.Начална тръжна цена1300,00 /хиляда и триста/лв. за продажба на имота, подробно описан в т.1, съгласно Решение №472  от Протокол №39/31.07.2018г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

 2. Краен срок за приемане на предложенията -  20.09.2018г. - 17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

3. Дата, място и час на провеждане на публичния търг -21.09.2018г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала на Общински съвет, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

  4. Размер на депозит за участие - 10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на имота. Депозитът се внася в размер на изчислената сума, без ДДС по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

 5.Краен срок за внасяне на депозита -   20.09.2018г. -  17:00 часа.   

 6.Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 27.09.2018г. - 17:00 часа.

 7. Срок за закупуване на тръжни документи -   20.09.2018г.  - 17:00 часа.      

 8. Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за внесена сума на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

 9. Условия за оглед на недвижимия имот  - до 20.09.2018г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

10. Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг - 28.09.2018г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

 11. Краен срок за приемане на предложенията за участие в повторен публичен търг -  27.09.2018г. - 17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

12.Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг 27.09.2018г.  -  17.00 часа.                                    

 13. Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 22.09.2018г. до 27.09.2018г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480