НовиниПринтирай

Обява за открит публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 051 състоящ се от подотдел 97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

 

О Б Я В А

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 и чл.64, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 407 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-388/28.08.218 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 051 състоящ се от подотдел  97-г на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1.  ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня

2.  ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА

Продажба на стояща дървесина на корен в обект №051, подотдел 97-г собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1140 куб.м. /лежаща маса 963 куб.м./, начална цена за обекта - 

3.  ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3.1.Гаранция за участие за обект № 051 - подотдел 97-г - 5% от началната цена 77 326.00 лв. без ДДС или  3 866.30 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася  по  набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG78UNCR 9660 3367430615  до 16.00 ч. на 12.09.18 г.

3.2. Стъпка за наддаване -  2 319.78 лв.  - 3% от началната цена 77 326.00 лв. без ДДС.

3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 19.09.2018 г.

4.  ОГЛЕД НА OБEKTA

Всеки работен ден дo 12/05/2018 г. включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 19/09/2018 г. включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 Тел за връзка: 0887 199 599

5.  ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Тръжна документация може да получите от деловодството на Община Сапарева баня при предварително внесена сума от 50,00 лева с ДДС за тръжната документация по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит Булбанк клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF  IBAN: BG55UNCR 96608497667812 вид плащане: 447000 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 12/09/2018 г. включително. Документация за повторния търг може да получите в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 19/09/2018 г. при предварително внесена сума за тръжната документация.

6. КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 16.00 часа на 12/09/2018 г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 19.09.2018 г.

7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 13/09/2018 год. В заседателната зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1;

8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.00 часа на 20.09.2018 год.   в заседателната зала /етаж №3/ от сградата на  Община Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1;

 

 

Общинска администрация  - Сапарева баня