Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка за отмяна на разпоредби в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

САПАРЕВА БАНЯ


 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от  Иван Куйов - Председател на Общински съвет -   гр. Сапарева баня

 


 ОТНОСНО: Отмяна на разпоредби в Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

 На основание чл.28, ал.2 от ЗНА ви представям следните мотиви, които налагат приемането на изменение на Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, приета с Решение №8 от 21.11.2008 г. , изменяна и допълвана многократно, последно с Решение №4 от 27.11.2015г. на Общински съвет -  Сапарева баня.Мотивите за това са, че посочените разпоредби са в противоречие  с нормативна регламентация от по-висок ранг.

 

 I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, приета от Общински съвет -  Сапарева баня:

До Общински съвет -  Сапарева баня е изпратен  Протест с изх. №  1268/2018г. от 15.08.2018 г.,   на прокурор при Окръжна прокуратура -  Кюстендил,  Марияна Сиракова. Съгласно изложеното от прокурор  Сиракова,  е установено противоречие на  чл.3, т.12 и т.13;  чл.41, ал.2 вр. ал.1, т.11; чл.53, ал.2 вр. с  ал.1, т.4; чл.53, ал.2 вр. с ал.1, т.5; чл.53, ал.2 вр. с ал.1, т.6 и чл.54, ал.2 от Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, приета с Решение №8 от 21.11.2008 г. , изменяна и допълвана многократно, последно с Решение №4 от 27.11.2015г. на Общински съвет -  Сапарева баня, с нормативни актове от по - висока степен, а именно: 

 Според чл. 3, т. 12 от Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня от подзаконовия нормативен акт се забранява на деца посещаването на обществени места след 20,00ч., ако не са придружени от родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето, ако не  е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,0ч. ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18 години. Ако  родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00ч. ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18 години. При нарушение на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00лв., а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 1 000,00 лв.

Според чл. 3, т. 13 от същия подзаконов нормативен акт забранява се на собствениците и длъжностните лица на игрални зали и казина да допускат до участие в хазартни игри или игра с игрални автомати на малолетни и непълнолетни лица. При нарушение на ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00лв., а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 1 000,00 лв.

 С нормите на чл.8, ал.3 и ал.4 от ЗЗДет се задължават родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето, да го придружават    на обществени места след 20,00ч, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,0ч. ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18 години, а ако родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00ч. ако детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18 години.

 С разпоредбата на чл.45, ал.2 от ЗЗДет е въведен състав на административно нарушение за който допусне от 22,00 до 06,00ч. дете в управляван от него обект в нарушение на чл.8, ал3 и 4 от същия Закон и по този начин всъщност е регламентирана забрана за подобно поведение под страх от наказание.

 Материята относно съставите на административни нарушения е уредена на законово ни во и не се нуждае от от приповтаряне в местната наредба. Категорично е отклонението от чл.45, ал.2 и 3 от ЗЗДет.

 С чл.41, ал.2 вр. с ал.1, т.11 от Наредбата е предвидена административна санкция за следното нарушение: изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на нерегламентирани места на територията на Община Сапарева баня - за ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00лв., а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 1 000,00 лв.

Тази разпоредба противоречи на чл.133, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, според която: наказва се с глоба от 300,00 до 1 000,00 лв. ФЛ, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места.

Очевидно е разминаването в размера на санкциите, предвидени в законовия и подзаконовия нормативен акт.

 В чл.53, ал.2  от Наредбата са предвидени административни наказания - за ФЛ се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00лв., а на ЮЛ и ЕТ имуществена санкция в размер от 200,00 лв. до 1 000,00 лв. за нарушения по ал.1, т.3, според който собствениците на домашни животни /кучета/ са длъжни да ги разхождат с нашийник  и повод, а агресивните кучета с намордник; по т.4 - да събират фекалиите, отделени от домашните любимци при разхождането им на публични места; по т.5 -  при извеждането на домашни животни да носят в себе си ветеринарномедицинския му паспорт и удостоверението за регистрация; по т.6 - да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни.

С отделните хипотези на чл.53, ал1, т.3-6 от Наредбата се регламентират забарни за определени действия, сходни на чл.172, т.1 и2; чл.173, т.1; чл.177, ал.1, т.3 от ЗВД.

 Според чл.54, ал.2 от Наредбата за нарушение на забраната за разхождане на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения, кварталните детски спортни площадки на ФЛ  се налага глоба от 100,00 лв. до 200,00лв.

Тук е налице противоречие с разпоредбите  на чл.428 от ЗВД по отношение на размера на глобата.

Посоченото противоречие на Наредбата с нормативни актове от по - висока степен Закона за  ветеринаромедицинската дейност и Закона за закрила на детето, поражда необходимост за предпиемане на действия по нейното своевременно измение.

 

 II. ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА:


Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете на Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, приета от Общински съвет -  Сапарева баня с разпоредбите на Закона за  ветеринаромедицинската дейност и Закона за закрила на детето.

 

  ІII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

За прилагането на измененията в Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, не е необходимо разходването на средства.

 

  IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:


Резултатите, които се очакват от прилагането на предложените промени в Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, са синхронизиране на текстовете на наредбата с действащото законодателство в Република България.

 

                               V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:


Предлаганите промени в Наредба за опазване и поддържане на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня, не противоречат на норми на правото на Европейския съюз.

 

В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконови нормативни актове .  Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен.  

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, в 14-дневен срок от побликуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общината, Община Сапарева баня приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня.

Причини за определяне на 14-дневен срок за обществени консултации: Срокът за обществената консултация по проекта на нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. Второ от ЗНА предвижда „При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителя на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни". В конкретния случай, Протестът на Окръжна прокуратура мотивира незаконосъобразност на определени разпоредби от подзаконов нормативен акт. Касае се за необходимост от спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен. Налице е достатъчна обективна обосновка за съкращаване на срока на консултациите.

 Във връзка с изложеното и на основание   чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/; чл.76, ал.3 от АПК при спазване на чл.26, ал.1-5 от ЗНА и чл.28, ал.1 и ал.2 от ЗНА

предлагам Общински съвет -  Сапарева баня да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:


Общински съвет -  Сапарева баня приема Наредба за изменение на  Наредбата  за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня както следва:

 §1   Общински съвет -  Сапарева баня отменя разпоредбите  на  чл.3, т.12 и т.13;  чл.41,  ал.1, т.11; чл.53,   ал.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 и чл.54, ал.2 от Наредбата за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община  Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 Иван Куйов

 

СЪГЛАСУВАЛ:

Милен Попов

 

ИЗГОТВИЛ:

Евелина Гиздова

 

 

 

Прикачени файлове

Оценка на въздействие (30.50 KB)