Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 311 от 09.07.2018 г. на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - /ПУП/ - (ПР) и (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идент. № 65365.32.51, местност “Шишкова кория”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Никос Диогенис Парастасидис - Апост - гр.София, р-н Надежда, ж.к „Надежда II" № 226, вх.Б, ет.3, ап.20; Милена Велинова Банкова - - гр.София, р-н Люлин, ж.к „Люлин" № 202, вх.А, ет.2, ап.5; Йорданка Бориславова Динева - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72; Кристина Красимирова Динева - - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72 и Даниел Красимиров Динев - - гр.Сапарева баня, ул."Паничище" № 72, че със Заповед № РД - 08 - 311 от 09.07.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер идентификатор № 65365.32.51, местност "Шишкова кория", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 112 от 23.04.2009 година на Началник служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 10.00 м. /1 - 3/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 1.2

-          Минимална  озеленена  площ - 40%

 

С цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Веселин Иванов Керчев, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Община Сапарева баня пред Административен съд гр.Кюстендил.