Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 39/31.07.2018г. на заседание на ОбС

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21,ал.1, т.7, и  ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и  чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове

 

Общински съвет- Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №463

 

Приема Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода На територията на община Сапарева баня, област  Кюстендил.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

  На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.  140, ал.5 от Закона за публичните финанси чл.9 ал.1, ал.2 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните  дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня,

 

      Общински съвет Сапарева баня взе

 

РЕШЕНИЕ №464


          1. Приема отчета  и  доклада за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за 2017 год. както следва:

          1.1. По прихода     5 518 380 лв. съгласно приложение  №1

          1.2. По разхода     5 518 380 лв.съгласно приложение № 1

          1.3. Преходен остатък в размер на 179 839 лв.

          2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно приложение № 2

          3. Приема отчета за средствата от ЕС, в т.ч.

          3.1. Отчет за средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 /KSF/ - Приложение № 3

          3.2.  Отчет за средствата от РА, фонд "Земеделие"- код 42 /RA/- Приложение № 4

         4. Приема отчета за чуждите средства код 33 - Приложение № 5

         5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно  Приложение № 17.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание  чл.21 ал. 1 т.6 и т.12  от ЗМСМА,във връзка с чл. 27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  чл.83, ал.2  от Закона за публичните финанси,във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., и указание БЮ № 1/12.02.2018г. на Министъра на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на община Сапарева баня,

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №465

 

 1. Общински съвет Сапарева баня приема актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на община Сапарева баня за периода 2019-2021 год. съгласно  Приложение № 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1 т.10 от ЗМСМА, чл.5,ал. 1 т. 2, чл.13 и чл. 16 и чл.17 ал.1, и ал.2 от Закона за общинския дълг и в изпълнение Бюджета на община Сапарева баня за 2018 год. приет с Решение № 386 от 31.01.2018 г.

 

 

Общински съвет Сапарева баня   взе

 

РЕШЕНИЕ 466

 

  I.   Общински съвет Сапарева баня ДАВА СЪГЛАСИЕ  община Сапарева баня  да поеме краткосрочен дълг с договор за общински заем съгласно чл.3, т.2 от Закона за общинския дълг  за финансиране на Проект  "Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб.м. и довеждащ и отвеждащ тръбопровод със следните етапи: първи етап - лява водна камера с вместимост 500 куб.м., суха камера и камера абонати, всички връзки и  външни връзки /довеждащ и отвеждащ водопровод/ , втори етап - дясна водна камера с вместимост 500 куб.м."съфинансиран от община Сапарева баня  в размер до 400 000 лв. четиристотин хиляди лева   чрез сключване на договор с кредитор финансова институция, при следните параметри:

1. Максимален размер на дълга  - до   400 000.лв /Четиристотин хиляди лева/

 2. Валута на дълга - български лева

3.Вид на дълга -краткосрочен  общински дълг за финансиране на проект   поет с договор за общински заем  от финансова институция

 4.Условия за погасяване 

   - Срок за погасяване -  до 48месеца,считано от датата на подписване на договора за кредит но не по късно от 31.12.2022г.,с възможност за предсрочно погасяване  изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

  - Източници на погасяване - Собствени приходи на общината

 5. Максимален лихвен процент до 4%,

 6.Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на финансовата институция

  7. Начин на обезпечение на кредита

  - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,представляващи настоящи и бъдещи приходи  на общината, по  чл.45, ал.1, т.1, букви от " а" до "ж" от Закона за публичните финанси.

  II.  Възлага и делегира права на кмета на община Сапарева баня да подготви искането за кредит,  да предприеме законовите действия за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране, да подаде искането за кредит, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.I.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

 

    РЕШЕНИЕ 467

 

  Общински съвет - Сапарева баня приема Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от м. януари  2018г. до м.  юни  2018г. включително.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание: чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА; чл.147, ал.1 от Търговския закон  и чл.12, ал.1, т.10 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на Търговските дружества,

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 468

 


Общински съвет Сапарева баня дава съгласие и упълномощава инж. Петър Василев - управител на ВиК Паничище ЕООД да бракува ДМА лекотоварен автомобил УАЗ 452Д с регистрационен номер КН6594 АН, рама №208285 и двигател №41486000108596L като извърши всички необходими действия по разкомплектоване, предаване на вторични суровини и отписване на регистрацията от служба КАТ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 469

 

1.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си да бъде извършена промяна на  границите на поземлени имоти - общинска собственост,  както следва:

  • ПИ №65365.44.18  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 2 171,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп -  естествени ливади;
  • ПИ №65365.44.24, местност „Челяковото"   по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от 1 506,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп -  естествени ливади;
  • ПИ №65365.44.36  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 1  202,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп -  нива / орна земя /;
  • ПИ №65365.44.160, местност „Челяковото"   по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от  7 548,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп -  овощни насаждения / нетерасирани /;
  • ПИ №65365.44.33  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от  1 795,00  кв.м., вид територия -  горска,  нтп -  нива /орна земя/;
  • ПИ №65365.44.50, местност „Челяковото"   по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от 395,00  кв.м., вид територия -  горска,  нтп -  нива / орна земя /, съгласно приложената към настоящата докладна записка Скица-проект за промяна границите по взаимно съгласие за поземлени имоти в масив 44 по  КК  на гр. Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите  процедури пред СГКК гр.Кюстендил, във връзка с изготвената преписка  за обект „ Отстраняване на непълноти и грешки чрез промяна контура на път 44.51 и 44.69 и промяна на границите на поземлени имоти от Кадастралната карта по взаимно съгласие на собствениците в Кадастрален район 44 по КК на гр. Сапарева баня" в обхвата на поземлени имоти с идентификатори както следва: 65365.44.18, 65365.44.24, 65365.44.28, 65365.44.33, 65365.44.36, 65365.44.50, 65365.44.51, 65365.44.69, 65365.44.83, 65365.44.160, по КК на гр. Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 470


   1.Общински съвет гр.Сапарева баня  дава съгласието си да бъде извършена промяна на  границите на поземлени имоти - общинска собственост,  както следва:

  • ПИ №65365.24.620  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  целият с площ от 264,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп - за селскостопански , горски, ведомствен път;
  • ПИ №65365.24.41   по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, целият с площ от 132,00  кв.м., вид територия - земеделска,  нтп - за селскостопански , горски, ведомствен път;

съгласно приложеното към настоящата докладна предложение за промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 65365.24.42 и 65365.24.190 и образуване на нови поземлени имоти с идентификатори №65365.24.649 и 65365.24.650 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на общината да проведе необходимите  процедури пред СГКК гр.Кюстендил, във връзка с изготвеното предложение за промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 65365.24.42 и 65365.24.190 и образуване на нови поземлени имоти с идентификатори №65365.24.649 и 65365.24.650 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, чл.44, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.33 от Закона за собствеността, чл.52, ал.1, чл.60, ал.1, т.2 и чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

             

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 471

 

 І. Общински съвет гр.Сапарева баня допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. приета с Решение №385 от Протокол №32/31.01.2018 година, както следва:

    В раздел І ПРОДАЖБИ се добавя №159    

- №159 -  63/443 кв.м. идеални части от УПИ /парцел/ XIIІ-267, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 443 кв.м.

  ІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  да бъде прекратена съсобствеността между Община Сапарева баня и Илия Кирилов Шиков и Кристиян Илиев Шиков чрез продажба дела на Общината, представляващ общински имот - частна общинска собственост /АЧОС № 2122 / 04.07.2018 г./  - 63/443 кв.м. идеални части от УПИ XIIІ-267, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 443 кв.м.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител - инж. Владимир Владимиров, притежаващ лиценз № Лиценз №100100888 от 14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в България, определена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за продажба дела на Общината, в размер на  30.00 лв. за 1 кв.м. без ДДС.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от 30,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС за продажба на - 63/443 кв.м. идеални части от УПИ XIIІ-267, кв.24 по плана на с.Овчарци, целия с площ 443 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение. „

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

         Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 472

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 385 от Протокол № 32 / 31.01.2018 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 160

-    № 160 - поземлен имот с идентификатор № 65365.26.126 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 130 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор № 65365.26.122, номер по предходен план: 000241, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 65365.26.26; 65365.26.82; 65365.26.83 и 65365.26.125.

  II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 2124 / 04.07.2018 г./, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.26.126 по КК на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня с площ 130 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор № 65365.26.122, номер по предходен план: 000241, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 65365.26.26; 65365.26.82; 65365.26.83 и 65365.26.125, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 1050.00 лв.  изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС,

Във връзка с изложеното,

за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

  IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от    1300,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

           РЕШЕНИЕ 473


1.ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Пенев Главянов следният  поземлен  имот :  

  • имот с площ 4,000 дка. с проектен идентификатор № 65365.22.228 в местността „Прогоно" по Кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, общ.Сапарева баня, съгласно скица - проект  № 15-234604-17.04.2018 г., който е образуван от поземлен имот с идентификатор № 65365.22.213 -  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

2. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

          ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

            РЕШЕНИЕ 474


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Крум Стоянов Туйов следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 003015 с площ 1.800 дка. в местността „Лютите долци" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31557 / 31.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 003012 /образуван от №003006/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

Правно  основание  чл.72, ал.1, т.2, чл.78, ал.2  от Закона за водите, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а" от Закона за водите и чл.23, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване  на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос / водоподаване по общински водопроводи  за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на Община Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 475


   1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде удължен срока на действие на  на Разрешително за водовземане от минерална вода № 01610092 / 01.07.2008 година , издадено от Министерство на околната среда и водите на „ЛУЧ - 91" ООД  гр.София с 10 /десет/ години,  като началният срок започва да тече в 30- дневен срок от датата на издаване на  Решението за удължаване на срока  отн органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.

 2.За разрешеното ползване, след издаване  на  решението , неразделна част от разрешителното да бъде заплащана такса, съгласно приетата  Тарифа за таксите за  водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, област Кюстендил.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и публикувана на страницата на МЗХ  - „Индикативна годишна работна програма" за 2018 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. за прилагането на  Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития"  от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ ВЗЕ


РЕШЕНИЕ 476


 1. Дава съгласие Община Сапарева баня да кандидатства с проектно предложение  по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" от Мярка 08  „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите", от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

2. Дейностите по проектно предложение от Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития",  съответстват  на Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура", Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси от Общинския план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020 г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да извърши всички необходими действия, съгласно изискванията на програмата за депозиране и реализиране на проектното предложение  по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                       / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

 

Правно  основание  чл.3, ал.2, във връзка с чл.6, ал.3, пр.1 от ЗОС, чл.28 от Закона за горите, чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.85 от ЗМСМА

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 477

Общински съвет гр.Сапарева баня обявява за частна общинска собственост  следният недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1004 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от  1616,00 кв.м., трайно предназначение на територията – горска и начин на трайно ползване – иглолистна гора, при граници на имота:65365.210.873, 65365.210.995, актуван с акт за публична общинска собственост  № 331/18.06.2018 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 39/31.07.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20а от ЗЗД и чл. 7 от Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.07.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 106, т. II, вх.р-р 2853/04.08.2008год. в СВ гр. Дупница при АВ гр. София и Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.10.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 274, т.II вх.р-р 4131/31.10.2008год. в СВ гр. Дупница при АВ гр. София и Заявление вх. № З-1062 /23.07.2018 г. от „ДБ БЪЛГАРИЯ " ЕООД и „АРТ СТИЛ - ДАНИЕЛА КОМЕРС" ЕООД,

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 478

 

1.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение № 2 към Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.07.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 106, т. II, вх. р-р 2853/04.08.2008 год. в СВ гр. Дупница при АВ гр. София по силата на което да се промени чл. 4 от договора в следния смисъл:

- освобождава купувача „ДБ БЪЛГАРИЯ " ЕООД от задължението му по чл. 4, ал. 7 относно задължението му  да изпълни „Съпътстващо инвестиционно предложение за изпълнение на обект с инфраструктурно и социално значение за Община Сапарева баня", съгласно Приложение № 5 към договора и съставляващо неразделна част от него, като го заменя със Задължението за проектирането на Пречиствателна станция отпадни води /ПСОВ/  Сапарева баня, канализационна и водопроводна мрежа на фаза технически проект, и проекти за съпътстваща инфраструктура на стойност 176 728.32 лв., като еквивалент на поетия ангажимент изграждане на обект със инфраструктурно и социално значение за Община Сапарева баня

- освобождава купувача „ДБ БЪЛГАРИЯ " ЕООД от задължението му по чл. 4, ал.5 от задължението му да не прехвърля правото на собственост върху недвижимите имоти предмет на конкурса до въвеждането в експлоатация на обекта, предмет на инвестиционните намерения

- удължава срока на договора до 31.12.2021 г.

2.Общински съвет Сапарева баня дава съгласие да бъде сключено допълнително споразумение № 2 към Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.10.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 274, т.II вх. р-р 4131/31.10.2008год. в СВ гр. Дупница при АВ гр. София по силата на което да се промени чл. 4 от договора в следния смисъл:

- освобождава купувача „ДБ БЪЛГАРИЯ " ЕООД от задължението му по чл. 4, ал. 7 относно задължението му  да изпълни „Съпътстващо инвестиционно предложение за изпълнение на обект с инфраструктурно и социално значение за Община Сапарева баня", съгласно Приложение № 5 към договора и съставляващо неразделна част от него, като го заменя със Задължението за изготвянето на технически проекти за съпътстващата инфраструктура на стойност 70 000 лв., като еквивалент на поетия ангажимент изграждане на обект със инфраструктурно и социално значение за Община Сапарева баня

- освобождава купувача „ДБ БЪЛГАРИЯ " ЕООД от задължението му по чл. 4, ал.5 от задължението му да не прехвърля правото на собственост върху недвижимите имоти предмет на конкурса до въвеждането в експлоатация на обекта, предмет на инвестиционните намерения

- удължава срока на договора до 31.12.2021 г.

3. Общински съвет Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня - Калин Гелев да сключи допълнителни споразумения към Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.07.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 106, т. II, вх.р-р 2853/04.08.2008 год. в СВ гр.Дупница при АВ гр.София и към Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 29.10.2008 год., сключен с Община Сапарева баня, вписан под № 274, т.II вх.р-р 4131/31.10.2008 год. в СВ гр. Дупница при АВ гр. София, при условията т. 1 и т. 2 от настящето решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /