Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 451/27.06.2018 от Протокол № 38 от 27.06.2018г. на ОбС гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение (ПР) за улица с осеви точки 363 – 362 – 361 – 7, гр. Сап. баня

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.06.2018 година Решение № 451, взето по Протокол № 38 от 27.06.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение План за регулация (ПР) съгласно който улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/ е предвидена да бъде с широчина 9.00 м, на място улицата е реализирана и съгласно кадастрална карта на гр.Сапарева баня, одобрената със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, поземлен имот с идентификатор № 65365.602.1031 е с широчина 8.20 м; 8.30 м; 8.15 м и 7.60 м, с Възложител Община Сапарева баня.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.