Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2018г. /вторник / от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

 

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2018г. от 10:15ч. / вторник /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

                           Проект!                             

Дневен ред:

 

1.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-58/29.05.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня.

2.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Дз-6/12.07.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община Сапарева баня.

3.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Дз-9/24.07.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза на община Сапарева баня за периода 2019-2020г.

4.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Дз-10/24.07.2018г.

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг с договор за общински заем с цел реализация на проект: „Подземен резервоар за минерална вода с вместимост 1000 куб. м и довеждащ и отвеждащ тръбопровод със следните етапи: първи етап - лява водна камера с вместимост 500 куб. м, суха камера и камера абонати,  всички връзки и външни връзки / довеждащ и отвеждащ водопровод/, втори етап - дясна водна камера с вместимост 500 куб. м.

5.       Докладна записка от г-н Иван Куйов - Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня с изх.№Дз-7/23.07.2018г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня и неговите комисии за периода от месец януари 2018г. до месец юни 2018г.

6.        Докладна записка от г-н Иван Куйов - Председател на Общински съвет гр. Сапарева баня с изх.№Дз-8/23.07.2018г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за бракуване на лекотоварен автомобил УАЗ 452Д с регистрационен номер КН6594 АН, собственост на „ВиК Паничище"ЕООД, гр. Сапарева баня.

7.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-74/16.07.2018г.

ОТНОСНО: Изменение на Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

8.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. № Д-75/16.07.2018г.

ОТНОСНО: Изменение на Кадастралната карта на гр. Сапарева баня.

9.       Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-746-1/19.07.2018г.

ОТНОСНО: Прекратяване на собственост между Общината и физическо лице, чрез продажба дела на Общината.

10.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №З-1014-1/20.07.2018г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

11.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-977-1/11.07.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

12.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-73/11.07.2018г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

13.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №П-2383-1/23.07.2018г.

ОТНОСНО: Продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от минерална вода от сондаж 1ХГ на находище на минерална вода „Сапарева баня" и преиздаването му на друг титуляр.

14.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-76/25.07.2018г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

15.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-77/25.07.2018г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

16.   Докладна записка от г-н  Калин Гелев -  Кмет на Община Сапарева баня  с  изх. №Д-78/25.07.2018г.

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сапарева баня за  финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

17.   Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /