Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-303/05.07.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПЗ), в обхват УПИ , парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД” при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Димитър Иванов Стоичков и Христо Найчов Иванов, че със Заповед № РД-08-303/05.07.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за застрояване (ПЗ), в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед №128/22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменен със заповед №328/09.04.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1175,  65365.602.762, 65365.602.761, 65365602.760, 65365.602.759, 65365.602.756 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм и предвиждане на ново свързано застрояване на сгради от допълващото застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ-3007, VІ-3010, V-3008, ІV-3007, ІІІ-3007, ХІV-3007, кв.119 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1175,  65365.602.762, 65365.602.761, 65365602.760, 65365.602.759, 65365.602.756 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Радослав Евгениев Пишимаров, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

 

 

 На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 – дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд – гр.Кюстендил.