Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 239 от 30.05.2017 на кмета на Община Сапарева баня за одобрен /ПУП/ - /ПУП/ -изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХІІ-2883 – „За обществено обслужване”, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иванка Любенова Нинова-Метаниева - гр. София, ул."Свиленица" № 10, ЕТ. 1, АП. 14; Василий Кръстев Метаниев -  гр. София,  ул."Свиленица" № 10, ет.1, ап. 14; Цветанка Лазарова Сапунджиева - гр.Сапарева баня,  ул. „Пчела" № 4; Стефан Иванов Янков- гр. София,  р-н Красно село, ул. „Добрила" №1, ет.2, ап.7; Траян Георгиев Янков- гр. София, р-н Сердика,  жк „Банишора" 25, вх.в, ет.6, ап. 44; Анелия Водославова Вълчкова-Колева - гр. София, жк."Дружба" № 324, вх.б, ет.5, ап.19; Христо Водославов Вълчков -  гр. София,  жк „Дружба", №324, вх. б, ет. 5, ап.19, че със Заповед № РД - 08 - 239 от 30.05.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Подробен устройствен план /ПУП/ -изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883 - „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.83 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883 - „За обществено обслужване", кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.83 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на четири самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1054 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1055 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1056 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-2883, кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор 65365.601.1057 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и запазване на отреждането му „За обществено обслужване",

без промяна на установената рекреационна устройствена зона предназначена за курорт и допълващи го дейност - Ок.

 Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложители Зорина Димитрова Кунчева; Иванка Любенова Нинова-Метаниева; Василий Кръстев Метаниев; Цветанка Лазарова Сапунджиева; Симеон Григоров Търпов; Камелия Симеонова Иванова; Стефан Иванов Янков; Теменужка Иванова Павлова; Траян Георгиев Янков; Водослав Христов Вълчков; Анелия Водославова Вълчкова-Колева; Христо Водославов Вълчков И Йорданка Петрова Янкова.

 

Предварителното изпълнение може да се обжалвано пред Административен съд Кюстендил в три дневен срок от обявяването му на интернет страницата чрез Община Сапарева баня.