Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 240 от 30.05.2017 г на кмета на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - /ПУП/ -изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел V – 494, кв.74, Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Олга Викторова Фурнаджийска - Иванова - гр.София, р-н Искър, ж.к „Дружба" № 66, вх.А, ет.8, ап.39 и Кольо Костадинов Фурнаджиев - гр.София, ж.к „Люлин" 701, вх.А, ет.9, ап.58, че със Заповед № РД - 08 - 240 от 30.05.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - Подробен устройствен план /ПУП/ -изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменена със Заповед № 73 от 09.05.1996 година и Заповед № 87 от 13.08.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 494, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.602.119 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 494, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Мария Георгиева Чомакова.

 

Предварителното изпълнение може да се обжалвано пред Административен съд Кюстендил в три дневен срок от обявяването му на интернет страницата чрез Община Сапарева баня.