Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-17/27.06.2018г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел VІІІ-1145, кв.26 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/27.06.2018 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-1145,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1146,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1144,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.242 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

 

1. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1145, кв.26 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1146,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационната линия между урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ-1145, кв.26 по плана на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-1144,  кв.26 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.243 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

3.Запазване на установената  устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.

 

 с Възложител Борислав Иванов Иванов.