Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение от Протокол № 38/27.06.2018г. на заседание на ОбС

                                                     

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание: чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

           РЕШЕНИЕ 450                

 1. ОбС-гр.Сапарева баня да приеме Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2019 г.

   2. Упълномощава Кмета на община Сапарева баня да утвърди Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сапарева баня за 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8, т.11 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 134, ал.1, т.2 Закона за устройство на територията  /ЗУТ/

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

Р Е Ш Е Н И Е 451    

 

1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си да бъде изменен регулационния план на гр.Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОНС гр.Станке Димитров в обхвата на улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/, с идентификатор № 65365.602.1031 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ - 1372, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.879, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIХ - 1369, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.880, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVIII - 1370, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.881, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVII - 1375, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.882, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVI - 1376, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.886, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV - 1379, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.887, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIV - 1380, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.1080, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХIII - 1381, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.890, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХII - 1383, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.893, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IХ - 1384, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.894, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 1385, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.895, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХI - 1386, кв.9 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.896, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, който предвижда намаляване широчината на улица с осеви точки 363 - 362 - 361 - 37 по регулационния плана на гр.Сапарева баня /ул. „Тракия"/ с идентификатор № 65365.602.1031, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София между кв.15 и кв.9 от 9.00 м на 8.20 м; между кв.16 и кв.9 от 9.00 м на 8.30 м; между кв.10 и кв.9 от 9.00 м на 8.15 м и от 9.00 м на 7.60 м.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета на Община Сапарева баня да проведе необходимите процедури по обявяване и одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПУР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                РЕШЕНИЕ 452


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Александър Георгиев Динин следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 018324 с площ 0.716 дка. в местността „Грабежо" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31556 / 11.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 018315 /образуван от №018299- образуван от №018157/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                 РЕШЕНИЕ 453


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Александров Динин следният поземлен  имот:  

  • Имот с проектен № 018325 с площ 1.000 дка. в местността „Грабежо" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31555 / 11.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 018315 /образуван от №018299- образуван от №018157/ - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                 РЕШЕНИЕ 454


І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя за възстановяване на Йордан Андонов Апостолов следният поземлен  имот:  

  • Имот с № 014256 с площ 0.500 дка. в местността „Фудиня" в землището на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект № Ф31554 / 11.05.2018 г., издадена от Общинска служба по земеделие - гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е идентичен с поземлен имот № 014256 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно - на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

         ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОбС,  във връзка с   чл.45, ал.1, т.1, чл.55, ал.1 и  чл.84, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

                                                             Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

                                                                                РЕШЕНИЕ 455

 

I. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. приета с Решение № 385 от Протокол № 32 / 31.01.2018 година, както следва:  

В раздел І ПРОДАЖБИ  се добавят  № 158

-                № 158 - поземлен имот № 045112 в местността „Крами дол" по КВС на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 1,313 дка., начин на трайно ползване: използвана ливада; категория на земята: осма, при граници и съседи: ПИ №№ 000069, 045020, 045111, 045042 и 000070.

-                 

  II. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост  /АЧОС № 1912 / 19.09.2017 г./, представляващ поземлен имот № 045112 в местността „Крами дол" по КВС на с.Сапарево, общ.Сапарева баня с площ 1,313 дка., начин на трайно ползване: използвана ливада; категория на земята: осма, при граници и съседи: ПИ №№ 000069, 045020, 045111, 045042 и 000070, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване.

III. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 10 250,00 лв.  изготвена от лицензиран оценител - инж. Димитър Митов, притежаващ лиценз №810100016 от 09.11.2010 година на Камарата на независимите оценители в България, определен по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС, за определяне на продажна  цена  на  недвижим имот - частна общинска собственост, подробно описан в т.1 от настоящото решение.

                     IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя размера на началната тръжна цена от 13130,00 лв. за  продажбата на имота, подробно описан в т.1.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за продажбата на недвижимия имот с кандидата спечелил  търга.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание  чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12  и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Общински съвет - Сапарева баня взе

Р Е Ш Е Н И Е 456

 

1.  Общински съвет - Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства за финансиране на проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня" по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2. Общински съвет - Сапарева баня декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020 г.

3.  Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проект „Реконструкция на улици „Славяни", „Липа" и „Гюрица" в гр. Сапарева баня, община Сапарева баня".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

          РЕШЕНИЕ 457

 

   1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за изграждане на строеж: „Рехабилитация на парк - с.Сапарево", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За озеленяване", кв.35 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС Станке Димитров.

  2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

  РЕШЕНИЕ 458

  

 1.Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласие за изграждане на: „Спортна площадка и игрище за мини футбол", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За спортна площадка", кв.19 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС Станке Димитров.

 2. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящето решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание  чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12  и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Общински съвет - Сапарева баня,  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 459

 

1. Общински съвет - Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства за финансиране на проект   „Рехабилитация на парк",  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  I - „За  озеленяване", кв.35 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня  и Подмяна на облицовката на фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, парцел І - за културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.1154   по кадастралната карта на гр. Сапарева баня"  по Процедура чрез подбор на проектни предложения  № № BG06RDNP001-7.006 -  Изграждане  и/или обновяване на площи за широко обществено  ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

2.Общински съвет - Сапарева баня декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020 г.

 

3.Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проект   „Рехабилитация на парк",  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел  I - „За  озеленяване", кв.35 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня и Подмяна на облицовката на фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, парцел І - за културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.1154   по кадастралната карта на гр. Сапарева баня".

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

 

На основание  чл.21, ал.2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12  и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Общински съвет - Сапарева баня,  взе

Р Е Ш Е Н И Е 460

  1. Общински съвет - Сапарева баня, дава съгласието си община Сапарева баня да кандидатства за финансиране на проект   „Спортна площадка с игрище за минифутбол",  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За  спортна площадка", кв.19 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня,    по Процедура чрез подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-7.007 -  „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване  и / или   обзавеждане  на  спортна инфраструктора" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
  2. Общински съвет - Сапарева баня декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014 - 2020 г.
  3. Възлага на Кмета на Община Сапарева баня да осъществи всички необходими действия за подготовка и подаване на проект    „Спортна площадка с игрище за минифутбол",  находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел I - „За  спортна площадка", кв.19 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,

 

Общински съвет - Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ 461

 

Дава принципно съгласие Община Сапарева баня да подкрепи реализирането на Мега проект с национално значение „Сапарева баня".

 

Приложение:

Заявление с вх. №З-906/26.06.2018 г. в Община Сапарева баня;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 38/27.06.2018г.

НА  ЗАСЕДАНИЕ НА  ОбС

 

 

Правно основание: чл.21, ал.1, т.8, т.23, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/  

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е 462

I. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието си  Община Сапарева баня да  кандидатства за финансиране  пред Министерство на околната среда и водите  за изграждането на обект:

Довеждащи главни и второстепенни канализационни клонове и ПСОВ гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, включващ следните обекти:

-  Смесена канализация кв. 105 - 111 гр.Сапарева баня

-  Смесена канализация - гл. Кл. I и второстепенни клонове  7, 9, 9а, 13 и външен  канализационен колектор до ДпрШ6  

- ПСОВ гр.Сапарева баня и съпътстваща инфраструктура /довеждащ път, захранващ водопровод, довеждащ главен канализационен  колектор и захранващ електропровод/  .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /