Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 448/30.05.2018г. за одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на (ПУП) - (ПР) и (ПЗ) за промяна предназначението на зем.земя за собствени незем.нужди, в обхвата на ПИ с идент.№026058, местност “Герено»

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 30.05.2018 година Решение № 448, взето по Протокол № 37 от 30.05.2018 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за,  одобряване на задание и разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, в обхвата на поземлен имот с идентификатор №026058, местност "Герено",  по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност - Жм, с Възложител Петранка Христова Стоилкова.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.