Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед№ РД – 00 – 16/26.06.2018 г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на(ПУП) - изменение на(ПР) в обхвата на УПИ,парцели Х – 875; VII – 873; VI – 874 и XI – 876, кв.37 по рег. план на гр.Сап.баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 26.06.2018 година Заповед № РД - 00 - 16 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № РД - 08 - 29 от 24.01.2008 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х - 875; VII - 873; VI - 874 и XI - 876, кв.37 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.264; 65365.603.262, 65365.603.261 и 65365.603.265, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с Възложител Костадин Георгиев Маринков.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.